Инструкция стиральная машина indesit lavante sechante

M Washer-dryer Instructions for installation and use Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè Lavante-séchante Instruction pour l'installation et l'emploi Waschtrockner Installations- und Bedienungsanleitungen Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití Práèka so sušièkou Rady na lepšie pranie WD 104 T Оглавление инструкции M WD 104 T W asher-dryer Instructions for installation and use Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè Lavante-séchante Instruction pour l'installation et l'emploi Waschtrockner Installations- und Bedienungsanleitungen Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití Práèka GB Washer-dryer 1 Instructions for installation and use CIS Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè F Lavante-séchante 15 29 Instruction pour l'installation et l'emploi D Waschtrockner 43 Installations- und Bedienungsanleitungen CZ Praèka se sušièkou 57 Návod k instalaci Quick guide Here are the 12 topics explained in this manual. Read, learn and have fun: you will discover many secret ways to get a better wash, more easily and making your washer-dryer last longer. Installation and removal p. Dividing your garments according to fabric and colour, is very important for good results Before washing, you can do a great deal to ensure better results. Divide your garments according to fabric and colour. Инструкция стиральная машина indesit lavante sechante the labels, follow their guidelines. E G F Programme selector knob and programmed start Use this knob to select the wash programme. Turn this knob clockwise only. To select a programme, you should turn the knob so that the What are you washing today? A programme for all seasons Type of fabric and degree of soil Programme Temperature Detergent Detergent knob knob for prewash for wash Fabric softener Length of the cycle minutes Description of wash cycle COTTON Exceptionally soiled whites sheets, tablecloths, etc. Follow the instructions for wash only see page 2, the paragraph entitled "Starting the WasherDryer" and use knob C to set Understanding labels Learn the meaning of these symbols and you will get better results, your garments will last longer resulting инструкция стиральная машина indesit lavante sechante an improved wash. All over Europe, garment labels contain messages expressed in small yet important symbols. Understanding them is very important if you want to get Useful tips Never use your washerdryer to wash. If it is absolutely neccessary, place it in a bag for protection. Do not wash coloured linen with whites. How much does it weigh? You must follow the dosage recommendations provided by the manufacturers when adding detergent or fabric conditioner. Doses will vary Troubleshooting Before calling, read the following In most cases, when your washer-dryer fails to work, the problems arising инструкция стиральная машина indesit lavante sechante be easily solved without having to call for a technician. Before calling for assistance, always check these points. The washer-dryer fails to start. Is the plug correctly Is the drain hose kinked? The tract of the drain hose must be as straight as possible. Make sure the drain hose is not squashed or kinked. Is there an extension of the drain hose? If so, is it positioned incorrectly, blocking the water flow? After removing the appliance from its packaging, check that it is intact. If in doubt, contact a qualified Easy Care and Maintenance Treat your machine well and it will provide many years of инструкция стиральная машина indesit lavante sechante free service Your washer-dryer is a reliable companion in life and on the job. It is just as important for you to keep it in shape. Your washer-dryer is designed to provide reliable service over many years. Important for the safe use of your washer-dryer Your safety and that of your family Your washer-dryer has been built in compliance with the strictest international safety regulations. To protect you and all your family. Read these instructions and all the information in this manual carefully: they Instructions for installation and use 14 Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü Ïðî÷èòàéòå, èçó÷èòå è èçâëåêèòå ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó! Íàñòîÿùåå Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò 12 ðàçäåëîâ. Âû îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ ìíîæåñòâî ñåêðåòîâ ýôôåêòèâíîé ñòèðêè, óçíàåòå âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû, íàó÷èòåñü îáðàùàòüñÿ ñ íåé. Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé Âû ñäåëàåòå áîëüøîå äåëî, åñëè ïåðåä ñòèðêîé ðàññîðòèðóåòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è öâåòó, ïðî÷èòàåòå ýòèêåòêè íà îòäåëüíûõ âåùàõ è ñìåøàåòå êðóïíûå âåùè ñ ìåëêèìè. Ðàçáåðèòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è ïî óñòîé÷èâîñòè îêðàñêè. Áåëîå è инструкция стиральная машина indesit lavante sechante áåëüå ñòèðàéòå Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Óïðàâëÿÿ ìàøèíîé — ãëàâíîå ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. È ýòî î÷åíü ïðîñòî! E G F L I Ïåðåêëþ÷àòåëü ïðîãðàìì è ïóñêà ïðîãðàììû Èñïîëüçóéòå ýòó ðóêîÿòêó äëÿ âûáîðà ïðîãðàììû ñòèðêè. Ïîâîðà÷èâàéòå ðóêîÿòêó òîëüêî ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûáðàòü ïðîãðàììó, ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó M ×òî ñòèðàåì ñåãîäíÿ?  ñòðàíàõ Åâðîïû ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ îäåæäû íåñåò î÷åíü âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Âû äîëæíû Òèïè÷íûå îøèáêè è êàê èõ èçáåæàòü Íå ñòèðàéòå â ìàøèíå. Åñëè âñå-òàêè òðåáóåòñÿ ïîñòèðàòü ýòè âåùè â ìàøèíå, ïîìåñòèòå èõ â ëüíÿíîé ìåøî÷åê; - ãëóáîêî îêðàøåííûå âåùè âìåñòå ñ áåëûìè âåùàìè. Íå ïðåâûøàéòå ðåêîìåíäîâàííûå íîðìû çàãðóçêè. Åñëè âû õîòèòå äîáèòüñÿ M ýòî âàæíî Äëÿ êà÷åñòâà ñòèðêè Ñåêðåòû ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ инструкция стиральная машина indesit lavante sechante Ïåðâûé ñåêðåò ñàìûé ïðîñòîé — ðàñïðåäåëèòåëü îòêðûâàåòñÿ íàðóæó. Ðåêîìåíäóåìàÿ äîçèðîâêà Ïîìíèòå, ÷òî æèäêèå ìîþùèå ìîþùèõ ñðåäñòâ инструкция стиральная машина indesit lavante sechante äîáàâîê ñðåäñòâà ïðèãîäíû äëÿ ñòèðêè îáû÷íî óêàçûâàåòñÿ èçãî- ïðè òåìïåðàòóðå äî 60°Ñ è äëÿ Íåèñïðàâíîñòè è èõ óñòðàíåíèå Ðàçáåðèòåñü ñ ïðîáëåìîé ñàìè. Âîçìîæíî âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ êàêîé-ëèáî íåèñïðàâíîñòüþ, íî íå òîðîïèòåñü âûçûâàòü ìàñòåðà. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âû ñàìè ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå инструкция стиральная машина indesit lavante sechante Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ. Âû ìîãëè âûêëþ÷èòü ìàøèíó M Ïðîáëåìû ïðè ñëèâå âîäû è îòæèìå.  íåêîòîðûõ ïðîãðàììà ñëèâ âûïîëíÿåòñÿ âðó÷íóþ. Ýòà ôóíêöèÿ ïðåäïîëàãàåò ðó÷íîé ñëèâ âîäû èç ìàøèíû. Äëÿ ïðîâåðêè çàêðîéòå Ðàñïàêîâêà è óñòàíîâêà Ðàñïàêîâêà è óñòàíîâêà Ïîçàáîòüòåñü î ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, è ó âàñ íå áóäåò ìíîãèõ инструкция стиральная машина indesit lavante sechante. Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé. M Óõîä è îáñëóæèâàíèå — ýòî ïðîñòî Ïðè õîðîøåì îáðàùåíèè Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ Âàøà Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé — íàäåæíûé ñóøêîé — âàø äðóã ñïóòíèê è ïîìîùíèê â äîìå. Âàæíî òîëüêî ñëåäèòü, ÷òîáû ìàøèíà âñåãäà áûëà â íàäëåæàùåé ôîðìå. Îí ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ Âàøåé ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè ïðè óñòàíîâêå, M Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 28 Guide rapide Découvrez ci-dessous les 12 sujets qui seront développés dans les pages de ce manuel. Et surtout, en toute sécurité. Que placer dans votre M lavante-séchante? Quelques astuces pour mieux laver. Triez votre linge en tenant compte des textiles et des couleurs. Attention aux étiquettes, suivez leurs indications. Alternez les petites et les grandes pièces. Bouton programmes et инструкция стиральная машина indesit lavante sechante différé Il sert à sélectionner le programme de lavage. Ne tournez ce bouton que dans le sens des aiguilles d'une montre. Des programmes pour toutes les saisons Nature des tissus et degré de salissure Bouton program. Lessive prélavage Lessive lavage Assoupl. Durée du cycle minutes Инструкция стиральная машина indesit lavante sechante du cycle de lavage COTON Blancs extrêmement sales draps, nappes, etc. Suivez les instructions pour lavage seulement voir page 30 - paragraphe "Mise en marche Sachez lire les étiquettes Инструкция стиральная машина indesit lavante sechante à lire ces symboles, vous laverez mieux, votre linge durera plus longtemps et votre инструкция стиральная машина indesit lavante sechante ne vous en servira que mieux. Par tout en Europe, les étiquettes contiennent des messages sous forme de petits mais très importants symboles. Il est primordial Quelques conseils pour ne pas vous инструкция стиральная машина indesit lavante sechante Ne lavez jamais à la machine. Si vous devez absolument le laver, enfermez-le dans un sac. Du linge aux инструкция стиральная машина indesit lavante sechante vives avec du linge blanc. Le parcours du tuyau doit être le plus инструкция стиральная машина indesit lavante sechante possible. En cas de doute, faites appel à Soins et Entretien facile Chouchoutez-le et il vous sera toujours fidèle Votre lavante-séchante est un vrai compagnon de vie et de travail. Le garder en forme, c’est important. La votre lavante-séchante est conçu pour durer longtemps sans causer de problèmes. Quelques astuces vous Ce qui compte par dessus tout Votre sécurité et celle de vos enfants La votre lavante-séchante a été fabriquée selon les normes internationales de sécurité les plus sévères. Pour vous protéger ainsi que votre famille. Lisez attentivement ces conseils ainsi que toutes les informations contenues dans Mode d’installation et d’emploi 42 Kurzanleitung Erkunden Sie hier die 12 Argumente, die auf nachfolgenden Seiten dieses Handbuches näher erklärt werden. Lesen Sie diese, merken Sie sich diese und haben Sie viel Spaß dabei; Sie werden viele kleine Geheimnisse entdecken, die Ihnen dazu verhelfen, besser und müheloser zu waschen und M Was darf in die Waschtrockner? Sie können viel dazu beitragen, dass Ihre Wäsche besonders rein wird, noch bevor der Waschvorgang beginnt. Trennen Sie die Wäsche nach Farben und Material. Kontrollieren Sie die Wäscheetiketten und befolgen Sie die dort aufgezeichneten Waschanleitungen. Geben Sie Machen Sie sich mit der Schalterblende vertraut Hier bestimmen Sie Die Wahl des geeigneten Programms ist absolut wichtig und leicht. E G F L I Programmierscheibe- und Startvorwahl Mit diesem wählen Sie das Waschprogramm. Drehen Sie diesen Knebel bitte nur im Uhrzeigersinn. Zur Wahl der Programme Was soll heute gewaschen werden? Waschprogramme für jede Jahreszeit Gewebeart und Verschmutzungsgrad Programmwähler Temp. Reiniger Wähler Vorwäsche Wasch- Weich- Wasch-damittel macher uer Min. Beschreibung des Waschprogramms BAUMWOLLE Kochwäsche Bettücher, Tischdecken usw. Waschen und Trocknen Nur Trocknen Nehmen Sie die nebenstehende Tabelle A zu Hilfe und befolgen Sie die Angaben hinsichtlich der maximalen Lademenge MAX, wenn Sie Waschen und nachfolgend automatisch Trocknen möchten. Befolgen Sie die Anleitungen Nur Waschen инструкция стиральная машина indesit lavante sechante Seite 44, Leitfaden zur Verdeutlichung der Wäscheetiketten Prägen Sie sich diese wenigen Symbole ein. Ihre Wäsche wird es Ihnen danken, sie wird sauberer, hält länger, bleibt formschön und auch Ihr Waschtrockner wird sein Bestes geben. Innerhalb Europas sprechen die auf den Wäscheetiketten abgebildeten Praktische Ratschläge um Fehler zu vermeiden Waschen Sie in der Maschine keine Wäsche, die ungesäumt, ausgefranst oder zerrissen ist. Gegebenenfalls sind solche Teile in einem Kissenbezug zu waschen. Waschen Sie Buntwäsche nicht mit Weißwäsche zusammen. Wie schwer ist Wäsche? Geben Sie das Waschmittel инструкция стиральная машина indesit lavante sechante eventuelle Zusätze gemäß den Mengenangaben des Herstellers in die Probleme инструкция стиральная машина indesit lavante sechante Lösungen Bevor Sie telefonieren, lesen Sie bitte Folgendes Eventuell an Ihrem Waschtrockner auftretende Betriebsstörungen könnten vielleicht behoben werden, ohne den Kundendienst anzufordern. Überprüfen Sie demnach zuerst folgende Punkte. Der Waschtrockner startet nicht. Steckt der den Anleitungen auf Seite 54, oder fordern Sie den Kundendienst an. Ist der Ablaufschlauch geknickt? Dieser muss möglichst gradlinig verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass er weder eingeklemmt noch geknickt wurde. Ist die Ablaufleitung verstopft? Wurde der Ablaufschlauch mit einer nicht Installation und Umzug Waschtrockner zieht in Ihr Haus ein Egal, ob Sie Ihren Waschtrockner neu kaufen oder ob Sie ihn aufgrund eines Umzugs neu anschließen müssen, die Installation ist ein überaus wichtiger Vorgang für eine einwandfreie Funktion der Waschtrockner. Nachdem Sie das Gerät ausgepackt Leichte Pflege und Wartung Behandeln Sie Ihre Waschtrockner gut und Sie инструкция стиральная машина indesit lavante sechante in ihrIhre Waschtrockner ist ein verlässlicher Lebens- undhaben Es ist eine treue Freundin Arbeitspartner. Der Waschtrockner ist so gebaut worden, dass Sie problemlos viele Absolut vorrangig Ihre Sicherheit und die Ihrer Kinder Waschtrockner wurde nach den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften gebaut - zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Familie. Lesen Sie bitte aufmerksam die nachstehenden Hinweise, sowie die des gesamten Handbuches. Sie liefern nicht nur Installations- und Bedienungsanleitungen 56 Zapnutí praèky инструкция стиральная машина indesit lavante sechante sušièkou Po instalaci nové praèky zapnìte praní s použitím programu "1" pøi 90° stupních. Správné zahájení èinnosti praèky je Výbìr požadovaného programu dùležité pro kvalitu praní, prevenci Program volíte podle typu prádla. Mùžete ji použít s programy 3-4 bavlna5-6 syntetické tkaniny a 9 choulostivé materiály. Stisknìte toto tlaèítko u programù 5-69 a cyklus praní se Programy pro každou pøíležitost Druh prádla a stupeò zašpinìní È. Volba teploty Prací prášek AvivហDélka pracího cyklu min Popis pracího cyklu ODOLNÉ TKANINY Extrémnì zašpinìné bílé prádlo prostìradla, ubrusy apod. Postupujte podle pokynù pro pouze praní viz strana 57, odstavec “Zapnutí praèky se sušièkou” a knoflíkem C nastavte typ Odstraòování závad Pøi provozu praèky mùže nìkdy dojít k chybì. Vìtšinou lze vzniklé problémy snadno vyøešit, aniž by bylo nutné volat opraváøe. Než se tedy obrátíte na servis, zkontrolujte následující body. Praèka se sušièkou Praèka se sušièkou trvale Praèka se sušièkou se napouští a vypouští V pøípadì potøeby zkontrolujte èerpadlo a gumovou hadici Praèka se sušièkou je vybavena samoèistícím èerpadlem, proto není nutné provádìt èištìní a údržbu. Nicménì nìkteré malé pøedmìty, jako napø. Aby tím nedošlo k poškození èerpadla, je Instalace a transport Když pøichází nová praèka se sušièkou A už jste praèka se sušièkou právì zakoupili, nebo se jen stìhujete do nového bytu, má instalace zásadní dùležitost pro správnou funkci praèky. Po vybalení se ujistìte, инструкция стиральная машина indesit lavante sechante je praèka se sušièkou v poøádku. V pøípadì pochybností praèka se Pro vaši bezpeènost a bezpeènost vašich dìtí Praèka se sušièkou инструкция стиральная машина indesit lavante sechante nejpøísnìjším mezinárodním bezpeènostním normám a pøedpisùm. Jste tak chránìni Vy i celá Vaše rodina. Pøeètìte si prosím všechny pokyny uvedené v tomto návodu peèlivì, protože obsahují velmi dùležité informace o bezpeènosti Zapnutie práèky so sušièkou Bezprostredne po инструкция стиральная машина indesit lavante sechante práèka so sušièkou vykonajte jeden prací cyklus s použitím programu “1” pri 90 °C. Správne uvedenie práèka so Vo¾ba programu Pamätaj, že ak chceš použi sušièkou do èinnosti je ve¾mi Vo¾ba pracieho programu “oneskorený štart”, musíš ho M Poznámka: Ak chceš voli aj sušenie prádla, pamätaj, že toto tlaèidlo инструкция стиральная машина indesit lavante sechante aktívne len v spojení Žehlenie. Sleduj uvedený postup pre samotné pranie viï str. Môže sa sta, že práèka so sušièkou nefunguje. V mnohých prípadoch sa jedná Bola práèka so sušièkou o problémy, ktoré je možné ¾ahko vyrieši bez potreby vola servisného technika. Uvedenie M Keï to budeš považova za potrebné, skontroluj èerpadlo a gumovú hadicu. Práèka so sušièkou je vybavená samoèistiacim èerpadlom, ktoré nevyžaduje zvláštne èistenie a údržbu. Môže sa však sta, že nešastnou náhodou sa do èerpadla dostanú malé predmety: mince, sponky, uvo¾nené gombíky a iné malé Inštalácia a premiestnenie Keï prichádza práèka so sušièkou Èi už sa jedná o novú práèku alebo len o jej presahovanie do nového bytu, inštalácia má zásadnú dôležitos pre jej správnu èinnos. Po vybalení zariadenia sa uisti, èi je v poriadku a èi nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade pochybností sa M Vašu bezpeènos a bezbeènos vašich detí Práèka so sušièkou bola vyrobená pod¾a najprísnejších medzinárodných bezpeènostných predpisov. S cie¾om ochráni teba aj tvoju rodinu.

См. также